Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdlap
Szintvlaszts 2016
A szintválasztás 2016. információ elérhet ITT .
 
Sportalaptvnyi beszmol 2015.

Tisztelt Szülk!

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2015-ben támogatták Ala­pít­ványunk m­kö­dé­sét. A ba­la­ton­al­má­di Ma­gyar-An­gol Tan­nyel­v Gim­ná­zi­um Sport­já­ért Ala­pít­vány tör­vé­nye­sen m­kö­d, köz­hasz­nú alap­ít­vány, amely ré­szé­re min­den fel­a­ján­lott, át­u­talt pénz­össze­get meg­ka­pott, s az­zal el tud szá­mol­ni. Ezt a 2013-ban le­folyt NAV el­len­r­zés is bi­zonyí­tot­ta. Do­ku­men­tá­ci­ónk, köny­ve­lé­sünk, je­len­tés­té­te­li kö­te­le­zet­tsé­ge­ink ren­dben vol­tak.

A balatonalmádi Magyar-Angol Tan­nyel­v Gim­ná­zi­um Sport­já­ért Ala­pít­vány szám­lá­já­ra 2015-ben a kö­vet­ke­z összegek foly­tak be:

Tovbb...
 
rettsgi vizsga 2016
Tájékoztató a 2016. május-júniusi érettségi vizsgával kapcsolatban.

Általános tájékoztató a jelentkezésrl:
www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/tajekoztato_jelentkezesrol

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517

2. Az érettségi vizsga részletes követelményei
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65297.230917

3. A 2016. május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák idpontjai
  2016_május-június.pdf

4. A 2016. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
  www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2016tavaszi_vizsgaidoszak/2016tavasz_nyilvanos_anyagok
 
Magyar Kultra Napja 2016

Magyar Kultúra Napja a Kéttannyelv Gimnáziumban

A magyar kultúra napját ünnepeltük január 22-én, pénteken a gimnáziumban. Ez alkalomból a második órát együtt töltötte az iskola a tornateremben, ahol osztályonként versenyeztünk a tanáraink, Bognárné Fejes Anikó, Terray-Sógor Csilla, Csizmazia Csaba és Tarnóczy Áron rendezte mveltségi vetélkedn. Többek között megtudtuk, hogy Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni a matektanáruknak köszönhetik megismerkedésüket, hogy melyik híres magyar költ lovagolt meg Szfinxet (Ady volt az), és hogy a kelempász madár valójában nem is madár, hanem mókus. Az izgalmas kvízt kimagasló eredménnyel a 13. B osztály nyerte, akik már a következ szünetben elfogyaszthatták jutalmukat, két csokoládétortát.

Sólyom Eszter

1 (7).jpg 1 (11).jpg 1 (12).jpg
További fotók albumba rendezve, választható nézet:
G+ » FOTÓK vagy google fotók» FOTÓK vagy google fotók» FOTÓK
 
Szli rtekezlet s fogadra (jan. 29.)
Tisztelt Szülk!

Január 29-én pénteken az iskolában 16:00-tól szüli értekezlet és fogadóóra lesz a mellékelt beosztás szerinti idpontokban és termekben. Megjelenésükre számítunk.
Részletek: ITT.
 
rarend
Kedves diákok!

Felkerült a honlapra a friss és vég­le­ges óra­rend, meg­ta­lál­ha­tó az Aktuális me­nü alatt az Órarend II. félév me­nü­pont­ban.
 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 1 - 6 / 208
trkp | Balatonalmdi - DLSB 1988-2016 | ajnlott felbonts min.1024x768px | levl adminnak